Lượng mưa đo được tại trạm Phú Quốc là 368mm gây ngập 8.424 nhà bị ngập; 1.985 người phải sơ tán; 63km đường bị...