Người mang thân phận tử tù hơn 40 năm nói thấy phiền khi nhiều người tới nhà muốn được trả ơn vì đã "giúp kêu...