Thu điện thoại của khách để kiểm soát hình ảnh, trang phục trung tính gần gũi với thiên nhiên, an ninh nghiêm ngặt...