Lớp 5A (lớp có học sinh tử vong trong vụ án) chỉ có 6 học sinh đến lớp. Với lớp học này, nhà trường bố...