Tổng cục Môi trường đã lấy mẫu quan trắc môi trường quanh khu vực cháy xưởng Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng...