Hầu hết các nạn nhân cũng như đối tượng thực hiện hành vi xâm hại tình dục trẻ em đều là người ở...