Tại thời điểm xảy ra tai nạn, trên boong tàu có ba người Myanmar, bảy người Trung Quốc, hai người Việt Nam; trong đó...