Khoảng 4.000 thùng tài liệu nặng tổng cộng khoảng 40 tấn, trong đó có các hồ sơ về trợ giá nhiều năm qua chưa...