Bốn nhà tư sản giàu nhất Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ 20 được gọi là: 'Nhất Sỹ, nhì Phương, tam...