Rạp cưới dựng chiếm lòng đường khiến các phương tiện gặp nhiều khó khăn trong quá trình di chuyển và điều này...