Người phụ nữ Trung Quốc bị suy giảm sức khỏe trầm trọng và qua đời trong đau đớn.