Chẳng có lẽ Trấn Nguyên Đại Tiên đã mang hạt hoa thần gieo xuống nhân gian?