Ba nhân vật chính trong 30 chưa phải là hết đều có câu chuyện riêng của mình và người bạn đời đi với mình cũng là...