Trong ba vị vua cuối cùng của Việt Nam, vua Duy Tân lên ngôi khi mới 8 tuổi, nổi bật bởi lòng yêu nước, thương dân và...