Chiếc ô tô được tìm thấy dưới kênh nước, bên trong xe có 3 người tử vong.