3 người con của ông Nguyễn Chấn  - chồng bà Tư Hường - cho rằng, cha mình đã nghe theo xúi dục của 7 người khác để...