Cả 3 cô con gái của vợ chồng ông Trác bà Nhưng sinh ra đều bình thường rồi bỗng một ngày tất cả lăn đùng ra…...