Cả 3 bệnh nhân đều đang được điều trị tích cực, phải thở máy, lọc máu, áp dụng kỹ thuật ECMO (kỹ thuật tuần...