Ông Nguyễn Văn Tài (sinh năm 1962) tại Thành phố Hồ Chí Minh - chủ nhân số tài sản bỏ quên ở quán cơm Ông Già tại...