Chính phủ quyết định tạm dừng nhập cảnh Việt Nam đối với người nước ngoài (gồm cả người Việt Nam có hộ...