Xem ra hàng trên mạng và hàng nhận về không được giống nhau cho lắm.