Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với trình độ ĐH sư phạm là 18 điểm. Ở khối y dược, điểm sàn ngành...