UBND TP.HCM đã chỉ đạo Sở GTVT xem xét trách nhiệm của các bên và đề xuất biện pháp xử lý nghiêm các đơn vị, cá...