Công an xác định xe cẩu có dấu hiệu bị trôi khi lên cầu.