Đây là một nội dung quan trọng được quy định tại Nghị định số: 19/2019/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt...