Người thất bại thường chỉ biết nói, không biết lắng nghe, dễ quẫn trí, ghét bỏ mọi thứ, lười biếng, không...