Công ty Đường Dương ở Thái Bình của vợ chồng Đường Nhuệ khai lợi nhuận bằng 0 đồng nên không phát sinh thuế...