Tổng thống Zimbabwe tuyệt thực, quyết không từ chức