Tổng thống Trump và Putin sẽ không gặp chính thức tại Đà Nẵng