Tổng thống Mỹ xem xét đánh thuế 100 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc