Tổng thống D.Trump khẳng định 'phép màu kinh tế'

13/0,523