Tông phải bò đang ngủ trên đường, ô tô leo dải phân cách húc đổ 2 cây xanh

13/0,623