Tổng giám đốc Công ty Modern Tech nói gì về vụ vỡ đường dây đa cấp 15.000 tỷ đồng?