Tổng Cục trưởng được xóa nợ dưới 5 tỷ, Cục trưởng 1 tỷ?