Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Lò đã nóng lên, không ai có thể đứng ngoài cuộc'

13/1,477