Tôm hùm 'chạy' bão từ miền Trung vào Sài Gòn, người nuôi vừa bán vừa khóc

12/1,173