'Tôi không xem bói cho bà Xuân, bà ấy chỉ đến nhờ tôi chữa mẹo cháu đỡ quấy khóc'