Tòa nhà 17 tầng cao hơn Lăng Hồ Chủ tịch như thế nào