Tổ chức lễ tang cấp cao người hiến hơn 5.000 lượng vàng cho Nhà nước