Tình tiết mới việc hiệu trưởng "lọt" quy trình lên sếp Phòng Nội vụ