Tìm lời giải bài toán tiêu chết ở Gia Lai - Kỳ 2: Đi tìm nguyên nhân