Tim: "Đến bây giờ, ba mẹ Trương Quỳnh Anh vẫn chưa chấp nhận tôi"