Tiểu thương tiết lộ lý do không ngờ khiến chợ Gạo tan thành tro