Tiếp tục thu hồi hơn 2 triệu SIM rác, Viettel chiếm đa số