Tiền lương của giáo viên đang ở mức cao nhất trong khu vực hành chính sự nghiệp