Thủy điện Hòa Bình, Sơn La xả lũ vào sáng mai

12/0,595