Thương lái bức xúc vì phải mua vòng truy xuất heo 2 lần, chi phí tăng