Thuế ô tô nhập khẩu sắp về 0%, vẫn tranh cãi kịch liệt

14/2,422