Thực hư đậu 'thần kỳ' 70.000 đồng/hạt chữa bá bệnh