Thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, tạo thuận lợi thương mại